Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA                 

 


ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI,

           

Localitatea Valea Moldovei, judeţul SUCEAVA, Str. Principală, f.n.;         


TEL/FAX.0230/573068; e-mail: scoalavaleamoldovei@yahoo.com

DECIZIE

pentru numirea Comisiilor Metodice

 

Profesor Fedorovici Mihai, director al Şcolii Gimnazială Valea Moldovei, judeţul Suceava numit prin Decizie ISJ 1299/19.08.2015

            în temeiul:

- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completările şi modificările ulterioare;

- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

- art.96 din Legea Învăţământului nr. 1 din 05.01.2011 republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Având în vedere prevederile:

- art.19, lit.”d” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005;

- Ordinul M.E.C. nr. 3770 din 19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,

- art.32 alin.(4) ,(5) si art..33 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.  128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECID:

 

            Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 2014/2015, Comisiile Metodice, în următoarea componenţă:

            Limba si comunicare – Timu Cristina

            Matematică şi ştiinţe –Romanescu Adam

            Limbi moderne – Baboi Victoria

            Tehnologii, arte şi educaţie fizică – Fedorovici Mihai

            Diriginţi – Paicu Ana

            Învăţători – Florişteanu Luminiţa

                             Petroaie Rodica- Mironu

                             Aldea Melexima- Mironu

            Educatori – Sahleanu Maria

 

Art. 2. Atribuţiile responsabililor de catedră şi a comisiilor metodice sunt următoarele:

          a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;

          b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;

          c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;

          d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;

          e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

          g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;

          f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;

          g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;

          h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

           i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;

          j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

          k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează  asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;

l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;   

m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Art. 3. Comisia va solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate.

Art. 4. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

 

 

 

Nr. 14 din 11.09.2015

 

 

 

Director,

Prof. Fedorovici Mihai

 

ANEXĂ. Constituirea catedrelor şi comisiilor metodice , la nivelul unităţilor şcolare

1. Comisia metodică a educatoarelor:

            -responsabilul comisiei. Sahleanu Maria

            -membrii comisiei. Rusu Eughenia

                                           Lemnar Dana Euzefina

                                           Popovici Graţiela 

                                           Ivanovici Mihaela

                                           Cotoc Florentina2. Comisia metodică a învăţătorilor –Şcoala Gimnazială Valea Moldovei

   Şeful comisiei . Florişteanu Luminiţa Adriana

  Membrii comisiei:

                                  Lazurca Graţiela

                                  Paicu Ana

                                  Lehaci Rodica


Şcoala Primară  Mironu:


Şeful comisiei 1: Aldea Melexima                             

Membrii comisiei:     Piersec Dimitrie                    

                                    Popovici Oltiţa                                               

                                  Ciurlă Emilia                                                            

                                  Divisievici Silvia                                                        

                                  Velehorschi Loredana                                      

                                  Danilov Mihaela/                                                       

                                  Rumpel Oltea                                                           

 

 

Şeful comisiei 2. Petroaie Rodica

Membrii comisiei:    Albu Vasile Dan

                                Titi Livia

                                Rumpel Iosif Emil

                                Filipovici Valerica

                                Oniceag Sînziana

                                Morăraşu Mariana

                                Boşca Cristina


3 Comisia metodică a diriginţilor :

şeful comisiei: Paicu Ana – consilier educativ

membrii comisiei:

                        Timu Cristina Mihaela

                        Baboi Victorita

                         Lemnar Gabriela

                         Bucevschi Nicoleta

                         Stefancu Elena

                         Serediuc Nicoleta

                         Fedorovici Mihai

                         Donisă Marius Ciprian

                         Catargiu Agripina Daniela

                         Geamăn Elena

                         Romanescu Adam

                         Ţabrea Alina Georgeta


4. Comisia Metodică Limbă şi comunicare

şeful comisiei: Timu Cristina

membrii:   Floriştean Alina

                  Orhean Adina Elena


5. Comisia metodică Limbi moderne

şeful comisiei:  Baboi Victorita

membrii comisiei: Besa Mihaela

                              Ţabrea Alina Georgeta

                              Lemnar Gabriela

6. Catedra ariei curriculare Matematică şi ştiinţe

şeful comisiei. Romanescu Adam

membrii comisiei: Serediuc Nicoleta

                              Stefancu Elena

                              Catargiu Agripina Daniela

                              Qutteineh Viorica

                              Geamăn Elena

                              Bucevschi Nicoleta

 


7. Comisia metodică Tehnologii, arte şi educaţie fizică

şeful comisiei: Fedorovici Mihai

membrii comisiei: Donisă Marius Ciprian

                               Strugar Ionuţ

                               Lazurca Iustin

                               Floriştean Constantin

                               Ursan Nicoleta

                               Gemănar Ecaterina

                               Simeria Gheoeghe