Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

Raport R.A.E.I 2015 -2016 - CLIC AICI
COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Componența CEAC

 

Anul şcolar 2014-2015

1. Prof. CATARGIU AGRIPINA DANIELA – coordonator

2. Prof. BABOI VICTORIA – membru

3. Înv. RUSU EUGHENIA – membru

4. Înv. POPOVICI GRAŢIELA – membru

5. Prof. FEDOROVICI MIHAI – reprezentant al corpului profesoral

6. Înv. PIERSEC DIMITRIE – reprezentant al sindicatului

7. MARIN EMILIA – reprezentant al minorităţilor

8. FLORIŞTEAN DANA– reprezentant al părinţilor

9. RUMPEL EMIL – reprezentant al Consiliului Local  
COMISIA CEAC - ATRIBUŢII

ATRIBUŢII conf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005:

 

„a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;  ”

„b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;”

„c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.” 

ORGANIGRAMA COMISIEI DE ASIGURARE A CALITATII
DESCRIEREA SARCINILOR ŞI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI
  Nr. crt
  Numele şi prenumele membrului din comisie
  Sarcini specifice şi activităţi corelate
 1
  CATARGIU AGRIPINA DANIELA

- elaborează planul operaţional şi de îmbunătăţire al comisiei;

- realizează raportul de autoevaluare;

- elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei;

- gestionează întreaga documentaţie a comisiei;

- monitorizează activitatea comisiei;

- elaborează documentele de lucru ale comisiei;

- accesează site-ului https://calitate.aracip.eu

- informează CA referitor la acţiunile pe care le întreprinde comisia, ori de câte ori este nevoie;

- responsabilul subcomisiei de verificare a documentelor oficiale;

- păstrează documnetaţia de lucru a comisiei;

- colaborează cu responsabilii comisiilor metodice;
 2
  RUSU EUGHENIA

- contribuie la gestionarea dovezilor;

- centralizează rezultatele chestionarelor;

- elaborează chestionare  ale comisiei;

- monitorizează portofoliile cadrelor didactice din ciclul primar/preşcolar;

- adună şi centralizează chestionarele ciclului primar/cadre diadctice/părinţi;

- membră în subcomisia de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor şi subcomisia de selectare, păstrare şi verificarea materialelor;
 3
  BABOI VICTORIA
- contibuie la gestionarea dovezilor; 

- elaborează chestionare  ale comisiei;

- întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor comisiei;

- accesează site-ului https://calitate.aracip.eu

- adună şi centralizează chestionarele ciclului gimmnazial/cadre didactice/elevi/părinţi;

- colectează doveziile necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor;

- membru în subcomisia de verificare a documentelor oficiale;

- responsabil al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificarea materialelor;
 4
  POPOVICI GRAŢIELA
- contribuie la gestionarea dovezilor;

- elaborează chestionare  ale comisiei;

- centralizează rezultatele chestionarelor;

- monitorizează portofoliile cadrelor didactice din ciclul primar/preşcolar;

- adună şi centralizează chestionarele ciclului primar/cadre diadctice/părinţi;

- responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor ;
 5
  FEDOROVICI MIHAI
 - contribuie la elaborarea planurilor comisiei;

- contribuie la gestionarea dovezilor;

- centralizează rezultatele chestionarelor;

- interpretează rezultatele chestionarelor;

- scanează documente oficiale pentru a fi încărcate pe platformă

- membru în subcomisia de verificarea documentelor oficiale;

- membru al subcomisiei de contestaţii;
 6
  FLORIŞTEAN DANA
- asigură legătura şcoală-părinţi;

- informează părinţii în legătură cu problematica asigurării calităţii şi cu activitatea comisiei;

- colectează date şi informaţii în legătură cu nivelul de satisfacţie al părinţilor referitor la calitatea educaţiei furnizate de unitatea şcolară;

- membru în subcomisia de verificarea documentelor oficiale;

- membru al subcomisiei de contestaţii; 
 7
  RUMPEL EMIL

- asigură legătura cu Primăria Valea Moldovei;

- sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea calităţii în procesul de învăţământ;
 8
  MARIN EMILIA
- asigură legătura cu comunitatea etnicilor romi din Mironu;

- informează părinţii în legătură cu problematica asigurării calităţii şi cu activitatea comisiei;

- colectează date şi informaţii în legătură cu nivelul de satisfacţie al părinţilor referitor la calitatea educaţiei furnizate de unitatea şcolară;
 9
  PIERSEC DIMITRIE
  - menţine legătura între CEAC şi membrii de sindicat;

- participă la şedinţele comisiei;

- participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor;

- membru în subcomisia de verificarea documentelor oficiale;

- membru al subcomisiei de contestaţii;

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII 2013-2014 - extras