Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

FORUM

Post Reply
Forum Home > REGULAMENT DE ORDINE INTEROIARA > IN ATENTIA ELEVILOR SI PARINTILOR

Fedorovici Mihai
Site Owner
Posts: 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Prezentul Regulament intern care se află în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1/05.01.2011, Statutul personalului didactic nr. 128/1997, reactualizat începând cu 28 nov. 2008, Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/ 2014,15.12.2014, Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calităţii educaţiei, Codul Muncii, aprobat prin legea nr. 53/ 2003, cu completările ulterioare, OMECT nr. 1409 / 29.06.2007, cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Pagina 20 - 21

DREPTURILE ELEVILOR

 

Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor. Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ preuniversitar nu poate leza demnitatea sau personalitatea antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor.

Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultatele şcolare – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare - ori lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora.

Elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă, în conformitate cu standardele naţionale.

Elevul sau, după caz, părintele/tutorele legal instituit, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia, în prezenţa elevului, a părintelui şi a directorului. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele/tutorele său legal se poate adresa directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, solicitând reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna, după caz, doi profesori pentru învăţământul primar sau doi profesori de specialitate, din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă. Media notelor acordate separat de cei doi profesori este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.

Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi sportive pentru pregătirea organizată a acestora. (dreptul de a folosi baza materială şi sportivă a şcolii)

Elevii au dreptul la şcolarizare gratuită .

Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi informarea elevilor de către cadrele didactice, în afara orelor de curs , consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.

De asemenea, au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.

Elevii beneficiază de manuale şcolare gratuite.

În conformitate cu prevederile legale, beneficiarii primari ai educaţiei care suferă de boli cronice sau de afecţiuni, pentru care sunt spitalizaţi mai mult de 4 săptămâni, au dreptul de a fi şcolarizaţi, în grupe sau clase, în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi.

Beneficiarii primari ai educaţiei care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, au dreptul la şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată sau permanent, conform legii.

Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar au dreptul să participe la activităţi extraşcolare, în condiţiile prevăzute de lege. Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

 

Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.

În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, libertatea preşcolarilor elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, este garantată, conform legii.

În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii, directorul poate propune consiliului de administraţie suspendarea redactării şi difuzării acestora şi, ca urmare, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv.

 

Pagina 21-22

OBLIGAŢII ALE ELEVILOR

 

Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Elevii trebuie să aibă o comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei.

În funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi sprijiniţi şi stimulaţi să cunoască şi au obligaţia să respecte:

a) legile statului;

b) prezentul regulament

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e) normele de protecţie civilă;

f) normele de protecţie a mediului.

Este interzis elevilor şi tinerilor din sistemul de învăţământ preuniversitar:

- să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;

- să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);

- să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

- să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;

- să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

- să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

- să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de orice tipuri de arme , acestea putând afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii;

- să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

- să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;

- să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar;

- să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;

- să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ preuniversitar ;

- să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;

- să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui;

- să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului şcolii;

Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

În unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează, permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al elevilor, în conformitate cu prevederile regulamentului intern al unităţii de învăţământ. Organizarea serviciului pe şcoală se efectuează numai de către elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a.

Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.

Elevii şi tinerii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care utilizează microbuzele şcolare, sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport. În caz contrar, răspund disciplinar şi material pentru prejudiciile create şi li se poate interzice, permanent sau pe o perioadă determinată de timp, deplasarea cu aceste mijloace de transport.

 

Pagina 22

RECOMPENSE PENTRU ELEVI

 

- Elevii vor fi recompensaţi, conform Regulamentului

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ.

- Fondurile necesare premierii elevilor vor fi asigurate din Fondul Comitetului de părinţi sau din sponsorizări.

- Elevii pot primi următoarele recompense :

• evidenţierea în faţa clasei, a şcolii, sau a Consiliului profesoral;

• comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

• burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale;

• premii, diplome, medalii;

• excursii, tabere;

• elevii cu rezultate bune să fie popularizaţi prin afişarea la avizierul şcolii, în revista şcolii (primii 3 din clasă, cei cu o frecvenţă de 100%)

 

Diplomele se pot acorda:

o pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline de studiu, în funcţie de opţiunea şcolii. Numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat. Elevii care primesc diplome pe discipline de studiu vor fi selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10 anuală sau calificativul “Foarte bine” la disciplina respectivă;

o pentru alte tipuri de performanţe: „Diploma pentru creativitate”- pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii “Diploma pentru cel mai bun coleg”- pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate

 

Elevii pot obţine premii dacă:

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

 

Pagina 23 -24

SACŢIUNI

Elevii şi tinerii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele :

a) observaţia individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar;

Toate sancţiunile aplicate elevilor şi tinerilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal, cu excepţia sancţiunii 2 a.

--

mihaifedo

March 15, 2015 at 4:39 AM Flag Quote & Reply

Flotistean Danut
Member
Posts: 1

Sunt de acord cu ce ati scris!

--


March 17, 2015 at 3:42 AM Flag Quote & Reply

This topic is closed, no additional posts are allowed.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.