Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

Programul de înscriere al elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2016- 2017

Înscrierea se face în perioada 29 februarie - 18 martie 2016 la secretariatul unităţii, de luni până

vineri între orele 8.00 – 18.00 şi sâmbăta între orele 9.00 – 13.00.

 

Documente necesare:

 

  1. cererea tip se află la secretariatul unităţii;
  2. copie după BI / CI a adultului care solicită înscrierea;
  3. copie după certificatul de naştere al copilului;
Director,                                                                                Secretar,

Prof. Fedorovici Mihai                                               Simirea Elena Meda

În anul şcolar 2016 – 2017 în unitatea noastră şcolară vor funcţiona 4 clase pregătitoare. Înscrierile se fac la secretariatul unităţii.
Se pot înscrie în clasa pregătitoare copiii care au împlinit sau vor împlini vârsta de 6 ani până la începerea anului şcolar şi la solicitarea scrisă a părinţilor se pot înscrie şi copii care vor împlini 6 ani până la sfârşitul anului 2016 cu aviz psihosomatic care va fi efectuat de psihologul şcolii.

În anul şcolar 2016 – 2017 în unitatea noastră şcolară vor funcţiona 4 clase pregătitoare având ca învăţători pe:
Înv. Florişteanu Luminiţa, grad didactic I - Şcoala  Gimnazială Valea Moldovei
Prof. înv. primar Ciurlă Emilia, grad didactic I - Şcoala Primară Mironu
Prof. înv. primar Popovici Oltiţa , grad didactic I - Şcoala Primară Mironu

Prof. înv. primar Divisevici Silvia , grad didactic II - Şcoala Primară Mironu


Cursurile acestor clase se vor desfăşura în incinta şcolii noastre în program de dimineaţă.

IMPORTANT!!!Luni, 29 februarie 2016, între orele 9.00 – 12.00

Școala Gimnazială Valea Moldovei

organizează acțiunea


“ZILELE PORŢILOR DESCHISE”


       Preşcolarii, viitori elevi, părinţii şi toţi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze spaţiile amenajate pentru clasele pregătitoare care vor funcţiona în anul şcolar 2015 – 2016.  

 

Doamnele învăţătoare vor oferi toate informaţiile de care aveţi nevoie.


Vă aşteptăm cu drag, pitici isteţi!

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2016-2017

ANEXA nr. 1 la ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017
DATA LIMITĂ/PERIOADA
 EVENIMENTUL
 Pregătirea înscrierii în învățământul primar
 22 februarie 2016
 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
 22 februarie 2016
 Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Afișarea unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
 24 februarie – 3 martie 2016
 Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
 22 februarie – 4 martie 2016
 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2016 – 2017, în învățământul primar.
 23 februarie – 16 martie 2016
 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
 23 februarie – 17 martie 2016
 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
 17 martie 2016
 Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).
 Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
 
 22 februarie 2016
 Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.
 29 februarie – 18 martie 2016
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
 Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
 
 21 martie 2016
 Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
 22 - 24 martie 2016
 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
 25 martie 2016
 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 25– 26 martie 2016
 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.
 A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
 29 martie 2016
 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
 30 martie – 08 aprilie 2016
 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
 11 -15 aprilie 2016
 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
 15 aprilie 2016
 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 19 – 22 aprilie 2016
 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
 

Recenzie la cartea  Portrete de Ioan Velehorschi

Bazată pe un acut simț al detaliului, cartea PORTRETE vine oarecum ca un paradox și ar putea fi considerata un oximoron al vieții. Certitudinea din primul capitol - Glasul din adâncuri  - unde autorul evoca figura mamei, trăirile, emoțiile ei, anii petrecuți sau nu în preajma ei, este mediata parca de Scrisoare tatălui meu, cel de-al doilea capitol, în care descrie cu atâta profunzime pe tatăl sau. Scrisoarea se dorește a fi citită și de alți tați, care se regăsesc ca un ecou dintr-un tablou al vieții. Ultimul capitol - De unde vii , fericire?- pare un răspuns contradictoriu, știut, deoarece autorul afla în cele din urma, de unde vine fericirea si anume, alături de soție, pe care a iubit-o din prima clipa, dar neștiut, pentru ca însăși fericirea este relativa.

Cartea se adresează tuturor cititorilor, indiferent de studii .

Prof. Rumpel  Madelena

NOU!

           Cercul de lectură ,,Aspiraţii” a fost selectat pentru a doua oară să participe la etapa naţională a Lecturiadei elevilor. Poveşti călătoare, Concurs naţional înscris în calendarul CAEN 2015(Aprobat cu Nr.26362/10.02.2015, domeniul cultural artistic: literatură/ poziţia 13).

        A FOST ODATĂ…

 

            ,,A fost odată”, sunt cuvintele magice care ne-au legănat altădată copilăria şi care  umplu sufletul de bucurie la orice vârstă. Poveştile rămân însă simple poveşti, dacă nu sunt împărţite cu ceilalţi; numai impărtăşindu-le şi altora, minunea se transformă în realitate. Şi pentru că poveştile sunt peste tot, membrii cercului de lectură ,,ASPIRAŢII” au hotărât fie să le adune de la bătrânii satului, fie să creeze altele noi în cadrul cercului,  încununate în volumul de faţă. Volumul  s-a bucurat de succes, întrucât Cercul de lectură ,,Aspiraţii” a fost selectat pentru a doua oară să participe la etapa naţională a Lecturiadei elevilor. Poveşti călătoare, Concurs naţional înscris în calendarul CAEN 2015(Aprobat cu Nr.26362/10.02.2015, domeniul cultural artistic: literatură/ poziţia 13).

          Activităţile s-au desfăşurat în perioada 2-6 septembrie la Cluj. Cercul de lectură ,,Aspiraţii” a fost desemnat în ziua a doua să răspundă provocării magicienilor din ,,Ordinul Povestitorilor” şi anume de a căuta în cufărul bunicului poveştile adunate de-a lungul anilor şi de a le împărtăşi cu ceilalţi.

         Astfel că povestaşii, mai exact Floriştean Cristina (elevă în clasa a-VI-a C) şi prof. Timu Cristina, în calitate de mesageri ai cercului şi-au făcut datoria, depănându-le ascultătorilor poveşti nemaipomenite.

           Redau în continuare un fragment din povestea intitulată ,,A fost odată...” care a dat de altfel titlul volumului:

   Însă... într-o zi fetele trebuiau să se mărite, dar să vă spun cum era pe atunci. Părinţii băiatului mergeau la fată acasă să o ceară de nevastă pentru fiul lor. Mai întâi se discuta zestrea fetei care era alcătuită din perine, ţoale şi pământ. Mai demult oamenii voiau foarte mult pământ, putem spune că erau lacomi. Abia după ce vedeau zestrea îi dădeau voie feciorului să se însoare cu fata, se logodeau şi fixau data nunţii care era peste 2-3 săptămâni.

  Până la nuntă mireasa cosea cămaşa mirelui iar druştile acum domnişoare de onoare coseau năframa pentru vătăjei, astăzi cavaleri care duc mireasa (poveste culeasă de Moroşan Sânziana de la bunica ei).

 

Profesor Timu Cristina

Şcoala Gimnazială Valea Moldovei

NOU!

Sesizarea neregulilor sau a disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

 

  1. TEL. VERDE NAȚIONAL 0800801100 – telefon gratuit;
  2. Site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro  
  3. TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 0800816230 – telefon gratuit.

NOU ! 

PAGINA DE FACEBOOK  A ȘCOLII !!!
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI PE  www.sunphoto.ro, CLIC AICI
NOU ! PROIECTE CÂŞTIGĂTOARE !!
 În cadrul proiectului: PARTICIPARE ȘI TRANSPARENȚĂ PENTRU O MAI BUNĂ ASIGURARE A DREPTURILOR COPILULUI, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, Şcoala Gimnazială Valea Moldovei a depus 10 propuneri de proiect.

 

PROIECTELE DECLARATE ELIGIBILE ŞI  APROBATE PENTRU FINANŢARE SUNT:

 

1. Categoria - Multiculturalitate, nondiscriminare, toleranţă şi implicare în comunitate - proiectul "O tablă pentru toţi elevii şcolii" - echipa de proiect formată din elevi din clasa a V-a B condusă de prod. Fedorovici Mihai

 

2. Categoria - Implicarea şi participarea activă a elevilor la stabilirea bugetului şcolii - proeictul ,,Să înfrumusețăm cabinetul de limba română” echipa de proiect formată din elevi din clasa a VI-a C condusă de prod. Timu Cristina

Valoarea finaţată pe fiecare proeict este de 150 euro
 IN ATENTIA ELEVILOR SI PARINTILOR !

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA IL GASIM AICI

 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA IL GASIM INTERAL AICI

Pentru informaţii privind clasa pregătitoare şi clasa I puteţi suna la:


TEL VERDE: 0800816230

IMPORTANT!!!


Joi, 19 februarie 2015, între orele 9.00 – 12.00

Școala Gimnazială Valea Moldovei

organizează acțiunea


“ZILELE PORŢILOR DESCHISE”


       Preşcolarii, viitori elevi, părinţii şi toţi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze spaţiile amenajate pentru clasele pregătitoare care vor funcţiona în anul şcolar 2015 – 2016.  

 

Doamnele învăţătoare vor oferi toate informaţiile de care aveţi nevoie.


Vă aşteptăm cu drag, pitici isteţi!

Programul de înscriere al elevilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2015 – 2016

Înscrierea se face în perioada 23 februarie -  13 martie 2015  la secretariatul unităţii, de luni până vineri între orele 8.00 – 20.00 şi sâmbăta între orele 8.00 – 13.00.

 

Documente necesare:

-        cererea tip se află la secretariatul unităţii;

-        copie după BI / CI a adultului care solicită înscrierea;

-        copie după certificatul de naştere al copilului;

   

Director,                                                                                     

Prof. FLORIŞTEAN ALINA                                                      

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul şcolar 2015 -2016

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

16 februarie 2015

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe    site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

 16 februarie 2015

Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor  solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 prevăzută în anexa nr.2 la ordin.

 16 februarie 2015

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

18 – 26 februarie 2015

Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

 16 – 27 februarie 2015

Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2015 – 2016, în învățământul primar.

17 februarie – 11 martie 2015

 

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

17 februarie – 12 martie 2015

 

Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

12 martie 2015

Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

16  februarie 2015

Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

23 februarie – 13 martie  2015

Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).

Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

16  martie 2015

Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

17- 19 martie 2015

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

20 martie 2015

Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

20- 21 martie 2015

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

23 martie 2015

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

24 martie – 3 aprilie 2015

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

7- 10 aprilie 2015

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

10  aprilie 2015

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

14- 17 aprilie 2015

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și  ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

23 februarie – 13 martie  2015

Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.

16- 20  martie 2015

Soluționarea de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

23 martie- 3 aprilie 2015

Depunerea cererilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.

7- 9 aprilie 2015

Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/a municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.

10 aprilie 2015

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.

NOU! (01.12.2014)

NUMAI POETUL

– concurs județean interdisciplinar de cunoștințe literare, de creație literară și plastică –

 - crearea unei poezii în care să fie incluse 4 cuvinte date:

          Creați o  poezie în care să includeți 4 cuvinte date, specifice universului eminescian: lună, codru, stele, izvorul.

 - realizarea de către elevi a unor creații plastice pornind de la un textul poeziei.

       Desenele vor fi realizate în creion, pe o foaie A4.  Desenele trebuie să surprindă, într-o manieră originală, mesajul textului suport.

            Realizați un desen pornind  de la textul poeziei  ,,Atât de fragedă…” de Mihai Eminescu

prof. Timu Cristina

NOU! (18.02.2014)

Vineri, 21 februarie 2014, între orele 9.00 – 12.00

Școala Gimnazială Valea Moldovei

organizează acțiunea


“ZILELE PORȚILOR DESCHISE”


Preșcolarii, viitori elevi, părintii și toți cei interesați sunt invitați să viziteze spatiile amenajate pentru clasele pregătitoare care vor funcționa în anul școlar 2014 – 2015.    

Doamnele învățătoare vor oferi toate informațiile de care aveți nevoie.

Vă așteptam cu drag, pitici isteți!

NOU!

                                              

Înscrierea în învățământul primar 2014

Descrierea unităţii de învăţământ:

 

Şcoala Gimnazială Valea Moldovei are în structura sa clase de învățământ preșcolar, primar şi gimnazial.

Ca structuri arondate sunt GPN MIRONU şi GPN VALEA MOLDOVEI

În anul școlar 2013-2014,  face înscrieri pentru PATRU clase pregătitoare.

Trei clase vor funcționa la ŞCOALA  PRIMARĂ MIRONU  şi o clasă va funcționa la ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI. 

Elevii vor beneficia de săli moderne de cursuri,mobilier nou și adecvat vârstei lor dar și de material didactic modern special creat pentru activitățile didactice corespunzătoare clasei pregătitoare.

 

Programul de înscriere al elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2014 – 2015

Înscrierea se face în perioada 24 februarie -  14 martie 2014  la secretariatul unităţii, de luni până vineri între orele 8.00 – 20.00 şi sâmbăta între orele 8.00 – 13.00.

 

Documente necesare:

-         cererea tip se află la secretariatul unităţii;

-         copie după BI / CI a adultului care solicită înscrierea;

-         copie după certificatul de naştere al copilului;

 

Pagina este actualizata astăzi 20.02.2014

Circumscripția școlară:

Localităţi arondate: localitatea Valea Moldovei , localitatea Mironu

 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015

 - se poate accesa aici :

http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/21024

http://www.isj.sv.edu.ro/clasap.html

http://www.isj.sv.edu.ro/

Programul de evaluare a dezvoltarii psihosomatice si centrele in care se realizeaza evaluarea

 - se poate accesa aici :

https://cjraesuceava.wordpress.com/evaluare-psihosomatica-2014/programarea-evaluarii-psihosomatice/